• Poskytování právních služeb
  od roku 2004

  Právo

  obchodní, občanské,
  pracovní, správní,
  právo nemovitostí...

  Duševní vlastnictví

  ochranné známky,
  průmyslové vzory...

 • Právní služby poskytujeme

  Podnikatelům

  právnickým osobám
  podnikajícím fyzickým osobám

  Občanům

  fyzickým osobám

Proč
naši
kancelář?

Podnikatelům i občanům poskytujeme právní služby v rámci celé České republiky již od roku 2004.
Poskytneme Vám právní služby v oborech naší specializace v rámci území celé České republiky.
Zajistíme ochranu k předmětům duševního vlastnictví (zejm. ochranným známkám, průmyslovým vzorům) v České republice, Evropské unii i ostatních státech světa.
Více informací naleznete na www.patent-zastupce.cz.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby
zejména v následujících oborech

Obchodní právo

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností
 • organizace a kompletní zajištění valných hromad
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy)
 • výkon funkce členů orgánů obchodních společností (odpovědnost za výkon funkce, smlouvy o výkonu funkce)
 • převody podílů ve společnostech s ručením omezeným, převody akcií
 • zastupování před obchodním rejstříkem
 • akciové právo
 • směnečné právo
 • likvidace obchodních společností
 • závazkové obchodní právo (sepis obchodních smluv, konzultace, posouzení uzavřených smluv)
 • zastupování v obchodně-právních soudních řízeních
Občanské právo

Občanské právo

 • závazkové právo (sepis smluv, konzultace, posouzení uzavřených smluv)
 • spolky, nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek (právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům)
 • rodinné právo (rozvody, svěření dítěte do péče,…)
 • zastupování v občanskoprávních soudních řízeních
Pracovní právo

Pracovní právo

 • sepisování všech pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, mzdový výměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr...)
 • komplexní právní pomoc zaměstnavatelům, zejm. v případech porušení pracovních povinností zaměstnance - konzultace postupu vůči zaměstnanci včetně přípravy nezbytné dokumentace (upozornění na možnost výpovědi, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • komplexní právní pomoc zaměstnancům, zejm. v případech porušování povinností zaměstnavatelem – konzultace postupu vůči zaměstnavateli
 • právní porady a stanoviska v pracovněprávní problematice
 • zastupování v soudních řízeních týkajících se pracovněprávních sporů
Správní právo

Správní právo

 • zastupování před správními orgány
 • přestupky (zastupování podezřelého/obviněného v řízení o přestupcích, sepisování oznámení o spáchání přestupku)
 • zastupování v řízeních před soudy ve správním soudnictví (žaloba proti rozhodnutí správního orgánu)
Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí (koupě, darování)
 • advokátní úschova
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • věcná břemena
Průmyslová práva, autorské právo

Průmyslová práva, autorské právo

 • komplexní právní pomoc týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů od podání přihlášky po vymáhání práv
 • právní porady a stanoviska v oblasti autorského práva
 • smlouvy o vytvoření autorského díla
 • licenční smlouvy (ochranné známky, průmyslové vzory, autorská díla)
 • vymáhání práv z duševního vlastnictví a autorského práva
Více informací naleznete na www.patent-zastupce.cz
Správa a vymáhání pohledávek

Správa a vymáhání pohledávek

 • mimosoudní vymáhání pohledávek (výzvy k úhradě, splátkové kalendáře, zajištění pohledávek)
 • soudní vymáhání pohledávek
 • vymáhání vykonatelných pohledávek - výkon rozhodnutí/exekuce
 • insolvenční řízení (zastupování v insolvenčním řízení, insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, zatupování v incidenčních sporech)

Školení, semináře

Zajištění školení a seminářů zaměřených na právní oblasti spadající do specializace advokátní kanceláře.

Ceny služeb advokátní kanceláře

Cena poskytovaných služeb je sjednávána dle okolností každého případu individuálně jedním z níže uvedených způsobů.

Smluvní odměna

 • Hodinová sazba

  Cena za hodinu 1.200,- Kč až 2.500,- Kč. Sjednávána v případech, kdy se předem obtížně stanovuje časová náročnost poskytovaných právních služeb.

 • Úkolová odměna

  Sjednávána v případech, kdy je předem zřejmý časový rozsah poskytovaných právních služeb (např. převod nemovité věci, založení obchodní společnosti, apod.).

 • Podílová odměna

  Sjednávána zpravidla v soudních sporech o zaplacení peněžitého plnění.

 • Paušální měsíční odměna

  Výhodná varianta pro podnikatele vyžadující pravidelnou právní pomoc.

Tarifní odměna

Není-li cena právních služeb sjednána jedním z výše uvedených způsobů, stanoví se dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Jsme plátci DPH – k odměně je vždy připočítána DPH v zákonné výši.

Tým advokátní kanceláře

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková - advokátka
Mgr. DAGMAR RESSOVÁ MARŠÍKOVÁ
Advokátka

Vzdělání
v roce 1993 dokončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) v roce 1999 složila advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou v roce 2018 složila zkoušky patentového zástupce a byla zapsána do seznamu patentových zástupců vedeného Komorou patentových zástupců
Praxe
v letech 1993 až 1999 působila jako advokátní koncipientka ve zlínské advokátní kanceláři od roku 1999 do roku 2004 působila jako advokátka ve zlínské advokátní kanceláři v roce 2004 založila vlastní advokátní kancelář od roku 2018 působí jako patentová zástupkyně

Kontakt advokatka@marsikova.cz

Ing. Irena Směšná - asistentka advokátů
Ing. IRENA SMĚŠNÁ
Asistentka

Vzdělání
v roce 2006 dokončila studium na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně v roce 2009 složila zkoušky patentového zástupce
Praxe
od roku 2006 působí jako asistentka v advokátní kanceláři Mgr. Dagmar Maršíkové

Kontakt asistentka@marsikova.cz

Kontakty